Výhody rozhodcovského konania

Rýchlosť a efektívnosť

Rozhodcovské konanie poskytuje rýchlu a efektívnu formu uplatnenia práva.

Vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku exekútorom

Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a stáva právoplatným a vykonateľným exekučným titulom.

Úspora nákladov konania

Poplatok za rozhodcovské konanie je spravidla nižší ako súdny poplatok, navyše písomnosť rozhodcovského konania a rýchlosť konania majú značný vplyv na jeho celkovú úsporu.

Písomnosť rozhodcovského konania

Rozhodcovský súd rozhoduje na základe predložených písomných dôkazov bez nutnosti ústneho pojednávania.