Rozhodcovská doložka

V prípade, ak sa rozhodnete pre riešenie sporov s Vašimi zmluvnými partnermi pred stálym rozhodcovským súdom: STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD A MEDIAČNÉ CENTRUM, doplňte si do Vašich zmlúv rozhodcovskú doložku v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom, STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD A MEDIAČNÉ CENTRUM, zriadeným spoločnosťou BBB TRIBE s.r.o. IČO: 46426400 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vl. č. 25174/P, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu. Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné záväzné a vykonateľné.