A közvetítőségi törvény

Zákon č. 141/2010 Z. z.

Znenie zákona č. 141/2010 Z. z. z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 420/2004 Z. z.

Znenie zákona č. 141/2010 Z. z. z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.